Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríte, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „ Podmienky “) je vysvetliť Vám, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našej internetovej stránky www.nemecky-jazyk-na-orave.sk (ďalej len „web“), spracúvané a chránené. Zároveň by sme Vás chceli informovať o Vašich práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Tieto Podmienky Vás informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní webu a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania Vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však budete v pravý čas informovaní.:

 1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

  Lucia Mezei
  Adresa: Ozeanstraße 4/1/6, 2353 Guntramsdorf, Österreich
  IČO 35981350
  DIČ: 162634851

  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane OU “).

  Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme na e-mailovej adrese: mezei@orava.sk

 2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

  Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

  AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO?

  Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je:

  čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď sú vaše osobné údaje nevyhnutné k zavedeniu prípadných predzmluvných alebo zmluvných vzťahov,
  čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.
  Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

  Keď si objednáte u nás službu jazykového vzdelávania, prekladov

  Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o vás spracúvať, meno, priezvisko, e-mailovú adresu prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám uvediete v prihláške alebo sú predmetom prekladov (napríklad ako súčasť dokumentov, ktoré sú určené na preklad). Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

  Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:

  čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného predmetu zmluvy, na základe ktorej pre vás službu zabezpečíme,
  čl. 6 ods. 1 písm. c) naša zákonná povinnosť, a to napríklad z dôvodu vystavenia daňových dokladov (napríklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), či v rámci riešení prípadných reklamácií alebo iných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné zákony
  čl. 6 ods. 1 písm. f) náš oprávnený záujem, a to z dôvodu identifikácie účastníka vzdelávacej aktivity, vystavenia dokladu o absolvovanom vzdelávaní a pod.

  K zabezpečeniu on-line vzdelávania využívame služby týchto poskytovateľov:

  ZOOM, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. O podmienkach spracúvania osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatrenia služby sa dočítate kliknutím na tento odkaz https://zoom.us/privacy

  Bez spracúvania vašich osobných údajov nemôžeme pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s vami.

  Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našim zmluvným dodávateľom, a to z dôvodu vedenia účtovnej agendy. Okrem toho, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté subjektom, ktoré postupujú podľa osobitných zákonov najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad).

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s osobitnými predpismi, a to napríklad 10 rokov v rámci účtovných dokladoch a bankových výpisov.

  Keď vám zasielame novinky e-mailom

  K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e- mailových správ alebo poslať materiály s hodnotnými informáciami pre rozvoj vašich jazykových zručností, spracovávame vaše meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Keď nám poskytnete informácie o tom, ako ste boli spokojný s našimi službami Referencie, alebo informácie o spokojnosti vás – našich klientov zverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte váš dobrovoľný súhlas, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vtedy spracúvame o vás meno, priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našej webovej stránke. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Cookies

  Na webe používame súbory cookies. Používaním webu nám udeľujete súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.

  Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.

 3. Právny základ spracúvania osobných údajov

  Pri prevádzkovaní webu spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (uzatvorenie a plnenie zmluvy, zabezpečenie súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

 4. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

  Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

  Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

  Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

  • osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, webu, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;

  • osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, webu, informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;

  • osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, webu a účtov na sociálnych sieťach.

  S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

 5. Odkazy na iné stránky

  Na webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

 6. Ako dlho údaje uchovávame?

  Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

  V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.

  Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

  Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

  Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

  Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

 7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

  V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť.

  a) Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  b) Právo na opravu osobných údajov

  Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

  c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

  d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

  Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

  e) Právo na prenosnosť osobných údajov

  Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

  f) Právo odvolať svoj súhlas

  Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

  g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

  Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

  h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

  V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

  S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o Vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

 8. Ochrana súkromia detí

  Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

 9. Ako nás môžete kontaktovať?

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom pošty na adrese M. R. Štefánika 11, 027 44 Tvrdošín. Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

  Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v  odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

  Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

  • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
  • odmietnuť konať na základe žiadosti.

 10. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

  Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie webu alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na webe, aj s dátumom jej účinnosti.

  Používaním webu po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania webu.

Dátum účinnosti: 4.3.2024